Ograniczenie praw rodzicielskich

wladza-rodzicielska

 

Obok alimentów to właśnie sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi wzbudzają najwięcej emocji i są największym zarzewiem konfliktów między rodzicami zarówno gdy kwestie te są rozstrzygane w trakcie sprawy rozwodowej jak i w osobnych sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym. Nadrzędną wartością w takich sprawach jest zawsze dobro dziecka, a praktyka wskazuje, że najlepsze rezultaty przynosi ugoda, plan wychowawczy, który zawierają rodzice, a który może zawierać wszystko co jest związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Nie zawsze jednak wspólne wypracowanie rozwiązania przez rodziców jest możliwe. W takich przypadkach pomocna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który wesprze klienta podczas negocjacji pomiędzy rodzicami jak i poprowadzi przez postępowanie przed sądem.

W ramach naszej praktyki:

 • udzielamy porad prawnych,
 • uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami celem wypracowania najdogodniejszego rozwiązania wspólnej opieki nad dzieckiem
 • sporządzamy wszelkie pisma procesowe oraz wnioski
 • reprezentujemy klienta przed sądem

w sprawach o:

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • odebranie dziecka
 • zmianę zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z równoczesnym ograniczeniem drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
 • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego
 • o wyrażenie zgody na zmianę imienia/ nazwiska dziecka
 • wyegzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Kiedy zostaje zasądzone ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje w wyniku decyzji sądu, która stwierdza, że dobro dziecka jest zagrożone. Dzieje się tak, gdy rodzic nie dba i nie wywiązuje się z realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego, zajmuje się dzieckiem w stanie po spożyciu alkoholu jak również, gdy nie chce się zdecydować na przeprowadzenie zabiegu, który mógłby uratować dziecku życie.

Ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić także w sytuacji, gdy nie dochodzi między rodzicami do rozwodu, u osób, które nie radzą sobie z obowiązkami wychowawczymi. W takich sytuacjach sąd może przydzielić nadzór kuratora sądowego, umieścić dziecko w rodzinie zastępczej, lub określić jakie czynności nie mogą być dokonywane przez rodziców bez uprzedniego zezwolenia sądu.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Nadużywanie władzy rodzicielskiej, które przejawia się w stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej, rażące zaniedbywanie obowiązków związanych z rodzicielstwem lub zaistnienie trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie tejże władzy, takiej jak choroba psychiczna, umieszczenie w zakładzie karnym lub całkowity brak zainteresowania dzieckiem są przesłankami do tego, aby nastąpiło pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich to najbardziej radykalne orzeczenie, które może wydać sąd. Nie jest ono jednak ostateczne. Istnieje szansa dla zresocjalizowanych rodziców o ubieganie się o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Tego typu sprawami oraz wieloma, które dotyczą egzekwowania kontaktów z dzieckiem, zakazie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zgody na zmianę imienia i/lub nazwiska zajmuje się Kancelaria Radcy Prawnego Be4Legal. Odpowiemy na wszystkie zapytania, doradzimy, a także poprowadzimy postępowanie przed sądem.