Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe zmierza do pozostawienia majątku spadkowego osobom najbliższym spadkodawcy co często jest  najsprawiedliwszym rozwiązaniem z uwagi na to, że niejednokrotnie jeszcze za życia spadkodawcy korzystali z tego majątku, a nierzadko przyczyniali się do jego tworzenia. Możemy wyróżnić dwie grupy spadkobierców. Do grupy pierwszej, a więc takiej która dochodzi do dziedziczenia w pierwszej kolejności należą […]

Czy zachowek może ulec obniżeniu?

Obniżenie zachowku, a nawet nieuwzględnienie roszczenia o zachowek w całości jest możliwe, ale jednocześnie niezwykle rzadko przez sądy stosowane. Same przepisy spadkowe nie pozwalają sądom na żadną uznaniowość w tym zakresie, nawet jeśli w ocenie sądu przyznanie zachowku w pełnej wysokości jest rażąco niesprawiedliwe. W takich sytuacjach sąd wyjątkowo może zastosować art. 5 KC, a […]

Czy można podważyć testament?

Możliwość podważenia testamentu jako testamentu nieważnego istnieje jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 945 § 1 kodeksu cywilnego, a więc  zostanie on sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (np. z uwagi na wiek, chorobę, wprawienie się w stan nietrzeźwości), pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie […]