Prawo pracy

pr_pracy

 

W ramach oferty w zakresie prawa pracy doradzamy, sporządzamy pisma oraz reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach:

  • wynagrodzenia za pracę w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta
  • naruszenia przez pracodawcę praw pracownika
  • szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy
  • niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • dyskryminacji i lobbingu w miejscu pracy

Zostałeś niesłusznie zwolniony? Pracodawca nie wypłacił ci zaległego wynagrodzenia?