Postępowanie rozwodowe toczy się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, dlatego też apelację wnosimy do sądu apelacyjnego jako sądu właściwego w II instancji. Na wniesienie apelacji mamy 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Możemy też nie wnosić o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku mamy na wniesienie apelacji tydzień (termin dla złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia) + 14 dni. Uzasadnienie będzie nam niepotrzebne gdy sąd nie zamieścił w sentencji wyroku rozstrzygnięcia o tym kto ponosi winę za rozkład pożycia i chcemy tylko niejako „uzupełnić” wyrok o tą kwestię. W takim bowiem przypadku nie możemy złożyć wniosku o uzupełnienie wyroku tylko musimy wnieść apelację, ale o tym piszę poniżej.

Uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone jeśli zażąda tego strona. Dlatego też, aby otrzymać wyrok wraz z uzasadnieniem należy w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku ( a gdy strona działa bez profesjonalnego pełnomocnika, w terminie tygodniowym od doręczenia sentencji wyroku) złożyć do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

Pamiętajmy, żeby nie przekroczyć terminu. Sąd odrzuci wniosek złożony po terminie. Jeśli jednak termin ten został przekroczony nie z naszej winy, można wnosić o jego przywrócenie na podstawie art. 168 KPC, wskazując przy tym przyczynę przekroczenia terminu i jednocześnie składając wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Jeśli chodzi o sam wniosek o sporządzenie uzasadnienia to nie musi on zawierać żadnego uzasadnienia. Nie podlega on również opłacie sądowej. We wniosku musimy wskazać następujące elementy:

  1. miejscowość i datę jego sporządzenia
  2. sygnaturę sprawy
  3. oznaczenie właściwego sądu i wydziału
  4. oznaczenie powoda i pozwanego
  5. tytuł wskazujący z jakim pismem mamy do czynienia, a więc „WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA WYROKU ORAZ DORĘCZENIE WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM”
  6. treść wniosku (jednym zdaniem : w imieniu własnym wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu……., z dnia……., sygn. akt………. oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem)
  7. własnoręczny podpis

Uzasadnienie otrzyma tylko strona, która złożyła wniosek. 

Natomiast przechodząc już do samej apelacji, która jest przedmiotem tego artykułu pamiętajmy, że jeśli chcemy zaskarżyć część wyroku mówiącą o winie za rozkład pożycia, to tak naprawdę musimy zaskarżyć wyrok w całości.

W takim przypadku sąd apelacyjny zobowiązany jest do zbadania ponownie wszystkich okoliczności dotyczących winy w rozkładzie pożycia, niezależnie od tego czy apelacja została wniesiona tylko przez jedną stronę czy obydwie.

W sprawach o rozwód nie ma zastosowania również zakaz orzekania na niekorzyść strony która wniosła apelację (tzw. zakaz reformationis in peius), a co jeszcze ciekawsze – sąd odwoławczy po zbadaniu okoliczności sprawy może dojść do wniosku nie tylko, że tak naprawdę wina leżała po innej stronie, albo obydwie strony były winne, ale również może stwierdzić że nie zaistniały przesłanki do orzeczenia rozwodu. Dzieje się tak dlatego, że sąd II instancji rozpoznaje sprawę niejako od nowa, po raz drugi zajmując się nią merytorycznie, a nie tylko badając uchybienia sądu I instancji.

Może zdarzyć się też tak, że sąd pomimo obowiązku zamieszczenia w sentencji wyroku rozstrzygnięcia o winie (nie mówimy tu o przypadku gdy strony wniosły wspólnie o zaniechanie orzekania o winie) pominął tą kwestię.

Czy w takim przypadku służy nam wniosek o uzupełnienie wyroku, czy apelacja? W takiej sytuacji przysługuje nam tylko apelacja. Wyrok nie podlega uzupełnieniu. Dzieje się tak dlatego, że orzeczenie o winie jest integralną częścią wyroku rozwodowego, które koniecznie musi się znaleźć w sentencji. W takim przypadku również w apelacji zaskarżamy wyrok w całości.

Jeśli sąd pominął orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym, a nie składaliśmy wniosku o zaniechanie orzekania o winie, nie pozostawiajmy tego bez reakcji z naszej strony. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bez znaczenia, ale miejmy na uwadze, że brak orzeczenia co do winy oznacza, że żadna ze stron nie ponosiła winy rozkładu pożycia, a to w przyszłości może spowodować przedwczesne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego ponieważ małżonek, który nie został uznany za winnego jest zobowiązany do alimentacji tylko przez 5 lat od wydania wyroku.

Dlatego pamiętajmy – jeśli w wyroku sąd nie zajął się kwestią winy małżonków, a nie składaliśmy wniosku o zaniechanie orzekania o winie wnieśmy w terminie apelację od całości wyroku.

2 Replies to “Kwestionowanie winy w wyroku rozwodowym – apelacja od całości, czy części wyroku?”

  1. Czy to prawda że sąd II instancji może kierować się opinią biegłych i na tej podstawie wydać wyrok nie zwracając uwagi na dowody i zeznania świadków?

Skomentuj Marta Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.