Władza rodzicielska

Obowiązek sporządzania planu wychowawczego został wprowadzony z uwagi na to, że Sądy bardzo często pozostawiały władzę rodzicielską obojgu rodzicom pobieżnie badając, czy faktycznie istnieje zgodność między nimi co do sposobu wychowywania i opieki nad dzieckiem. Dlatego też w wyniku nowelizacji kodeksu rodzinnego od czerwca 2009 r. sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić władzę rodzicielską obojgu […]

W praktyce problematyczne jest zagadnienie, czy w przypadku powierzenia władzy rodzicielskiej temu z rodziców, u którego do tej pory dziecko nie przebywało sąd powinien od razu nakazać wydanie dziecka drugiemu rodzicowi. Przyjmuje się, że samo orzeczenie o powierzeniu władzy rodzicielskiej nie stanowi tytułu do odebrania dziecka. Postępowanie o wydanie (odebranie) dziecka jest postępowaniem osobnym od […]

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]

Sprawa wydawało by się prosta. Dziecko nosi nazwisko rodziców. Ale w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane, bo i w życiu występują różne sytuacje. Co np. w sytuacji sądowego ustalania ojcostwa? Co gdy ojcostwo nie zostało ustalone? Jakie nazwisko otrzyma dziecko nieznanych rodziców? Czy dziecko może mieć nazwisko wieloczłonowe i jak ustalić kolejność następujących po sobie […]

Jeśli czytałeś mój artykuł „ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa” wiesz już że: mąż matki może obalić domniemanie o byciu ojcem dziecka poprzez wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6 miesięcy od momentu gdy dowiedział się o urodzeniu przez żonę dziecka, ale nie później niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności, mężczyzna, który uznał ojcostwo może wytoczyć […]