Spadki

Swoboda testowania jest podstawową zasadą polskiego prawa spadkowego. Oznacza, że spadkodawca jeszcze za swojego życia ma prawo rozporządzić swoim majątkiem w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Możliwość taka sprowadza jednak niebezpieczeństwo, że spadkobierca tak rozdysponuje swój majątek, że po jego śmierci osoby najbliższe nie otrzymają żadnej rekompensaty. Jest to o tyle niesprawiedliwe, że często pomagały […]

Dzisiaj będzie krótki wpis, ale bardzo ważny. 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.), która wprowadziła Rejestr Spadkowy prowadzony w formie elektronicznej oraz określiła opłatę z tytułu dokonania przez sąd lub notariusza wpisu […]

Wpis ten będzie mieć znaczenie dla spadków które zostały otwarte przed dniem 18.10. 2015 r. (a więc do sytuacji gdy spadkodawca zmarł przed tą datą, bo momentem otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy). W takiej bowiem sytuacji spadkobierca nabywa spadek wprost (a więc ze wszystkimi długami) jeśli w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku nie złożył […]

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. spadkobiercy mają 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) na odrzucenie spadku. Jest to termin zawity co oznacza, że nie można go przywrócić i upływ tego terminu powoduje definitywną utratę uprawnienia do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Od kiedy należy liczyć termin? Jak wskazałam wyżej termin na odrzucenie […]

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]