Prawo rzeczowe

Sąd w wyroku rozwodowym może prócz orzeczenia o rozwodzie rozstrzygnąć również o podziale wspólnego mieszkania zajmowanego przez rozwodzących się małżonków lub o przyznaniu go jednemu z nich. Nie zajmuje się tym jednak z urzędu, więc małżonkowie którzy chcą, aby ta kwestia została przez sąd uregulowana już w trakcie postępowania rozwodowego muszą złożyć wspólnie zgodny wniosek […]

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]

Otrzymaliśmy w spadku lub na mocy umowy darowizny nieruchomość, którą teraz chcemy sprzedać. Czy istnieje sposób na to aby nie płacić podatku dochodowego w wysokości 19% od sprzedaży nieruchomości? Pierwszym, znanym powszechnie sposobem jest oczywiście odczekanie 5 lat od nabycia nieruchomości. Taka sprzedaż nie podlega bowiem opodatkowaniu. Należy tu jednak pamiętać o jednej rzeczy – […]

Kwestie zawarcia umowy przeniesienia gospodarstwa rolnego z rolnika na jego następcę regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 84 i nast.). Ustawa ta reguluje też kwestię rozwiązania takiej umowy. Czy rozwiązanie umowy jest zawsze możliwe? Jakie warunki należy spełnić? Jakie przyczyny uzasadniają rozwiązanie umowy?

Jesteśmy właścicielami gospodarstwa rolnego, które chcielibyśmy przekazać np. swoim dzieciom. Jaka umowa będzie tu właściwa? W przypadku gospodarstwa rolnego przekazanie go może nastąpić na podstawie umowy z następcą uregulowanej przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rozdział 7 ustawy, art. 84 i nast.). Umowa ta łączy w sobie cechy umowy darowizny i dożywocia, które uregulowane są […]