Prawo pracy

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]

Jeśli lekarz orzecznik ZUS w twoim przypadku orzekł o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz spełniasz pozostałe ustawowe przesłanki, możesz starać się o rentę z tego tytułu. O przesłankach, które musisz spełnić aby otrzymać rentę przeczytasz tutaj: Renta z tytułu niezdolności do pracy Natomiast kwestię orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy omawiam tutaj: Orzekanie […]

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące przesłanki: Została uznana przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS za niezdolnego do pracy Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, […]

Oprócz pojęcia wypadków przy pracy, o którym pewnie słyszałeś istnieje jeszcze pojęcie wypadków w drodze do i z pracy.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub […]

Organem orzekającym o niezdolności do pracy jest lekarz orzecznik ZUS. Ocenia on nie tylko stopień niezdolności, a więc to czy mamy do czynienia z całkowitą niezdolnością, czy tylko częściową ale również dokonuje ustaleń dotyczących: daty powstania niezdolności tego czy niezdolność ma charakter trwały, a jeśli nie to jaki jest przewidywalny okres niezdolności po którego upływie […]