Odszkodowania

Zaistnienie szkody jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy tej szkody. Przepisy nie wskazują, czym jest szkoda, ale wskazują co szkoda obejmuje. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. obejmuje ona straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najprościej mówiąc szkodą jest więc różnica pomiędzy stanem majątku jaki […]

Do napisania tego artykułu natchnęły mnie statystyki MEN dotyczące wypadków w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dokształcania, a więc tam gdzie posyłając nasze dzieci oddajemy je pod opiekę wykwalifikowanym osobom. Okazuje się, że w roku szkolnym 2014/2015 odnotowano łącznie 71075 wypadków w tym 162 ciężkie i 10 śmiertelnych. Do przeważającej ilości wypadków doszło oczywiście w szkołach podstawowych […]

Ubezpieczyciel nie tylko nie może odmówić poszkodowanemu dostępu do akt, ale wręcz ma obowiązek udostępnić mu akta szkody na jego żądanie. Wynika to z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z nim zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń […]

Roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej przysługują w sytuacji gdy śmierć nastąpiła z winy osoby trzeciej. Z tego wynika więc, że nie będą one przysługiwać jeśli śmierć nastąpiła w wyniku działania zmarłego. Zdarzają się natomiast sytuacje w których np. bliska osoba zmarła na skutek potrącenia autem przez osobę trzecią, ale przyczyniła się do swojej śmierci […]

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]