Alimenty

Designed by Freepik

Co do zasady alimenty mają zaspokajać bieżące potrzeby dziecka. Tylko więc w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie dochodzenie alimentów za czas przeszły. Aby domagać się zaległych alimentów należy jednak wykazać, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów pozostały niezaspokojone, ewentualnie że aby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby uprawniony musiał w przeszłości zaciągnąć zobowiązania i zadłużenie z tego tytułu dalej […]

W praktyce zdarzają się czasem sytuacje gdzie dotychczasowy przedstawiciel ustawowy dziecka przestaje nim być, a jego miejsce zajmuje inna osoba (np. w przypadku pozbawienia, ograniczenia, czy zawieszenia władzy rodzicielskiej rodzica wymienionego w wyroku alimentacyjnym jako przedstawiciel ustawowy dziecka). W dalszym ciągu osoba już nieuprawniona posiada jednak tytuł wykonawczy uprawniający do odbierania alimentów. Dochodzi do patologicznych […]

Zgodnie z art. 133. § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a więc nie jest jeszcze w stanie zaspokoić samo swoich usprawiedliwionych potrzeb. Z przepisu tego wynika oczywisty obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka małoletniego, które nie jest jeszcze pełnoletnie. Co natomiast z dzieckiem […]

W praktyce często występują przypadki pozywania o alimenty osób, które nie łożą na utrzymanie dzieci i rodziny z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności. W większości przypadków są to oczywiście sprawy mające na celu uzyskanie alimentów z funduszu alimentacyjnego, jednakże nawet w takim przypadku na ich wysokość wpływ będą możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego oraz […]

Art. 135 KRO przy ustalaniu zakresu i formy zobowiązań alimentacyjnych operuje zwrotem „zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. To właśnie od tych możliwości oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego uzależniona jest wysokość świadczeń alimentacyjnych. Co należy zatem rozumieć poprzez zwrot „możliwości zarobkowe i majątkowe”?